Владимир Волошин предлагает Вам запомнить сайт «Христиане»
Вы хотите запомнить сайт «Христиане»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Славен Бог!

Трубчевская икона Божией матери

развернуть

Трубчевская икона Божией матери

Трубчевская икона Божией матери

Празднование: 16 октября

Трубчевская икона Божией материТрубчевская икона Божией материТрубчевская икона Божией материТрубчевская икона Божией материТрубчевская икона Божией матери

История

Чу­до­твор­ный об­раз из На­ров­чат­ской Тро­и­це-Ска­но­вой оби­те­ли Пен­зен­ской епар­хии. Оби­тель бы­ла зна­ме­ни­та сво­и­ми двух­ки­ло­мет­ро­вы­ми пе­ще­ра­ми, ко­то­рые пре­вос­хо­ди­ли дли­ной зна­ме­ни­тые пе­ще­ры Ки­е­во-Пе­чер­ской лав­ры. На хра­ня­щей­ся в оби­те­ли иконе бы­ло обо­зна­че­но, что на­пи­са­на она бы­ла в 1765 го­ду мо­на­хом Ев­фи­ми­ем Спа­со-Челн­ско­го мо­на­сты­ря го­ро­да Труб­чев­ска Ор­лов­ской гу­бер­нии (ныне Брян­ская об­ласть). Пред­по­ла­га­ют, что ико­на оби­те­ли бы­ла кем-то по­да­ре­на.

Пер­вые упо­ми­на­ния об иконе до­хо­дят до нас с кон­ца ХVIII ве­ка. То­гда на На­ров­чат и бли­жай­шие к нему се­ла на­шла хо­ле­ра. Охва­чен­ные па­ни­кой жи­те­ли при­шли к мо­на­хам с прось­бой о по­мо­щи. Крест­ный ход с ико­ной, ко­то­рым всё мест­ное на­се­ле­ние и свя­щен­ни­ки про­шлись по На­ров­ча­ту, на­дол­го из­гнал страш­ное за­боле­ва­ние. С тех пор ико­на ста­ла по­чи­тать­ся в на­ро­де как чу­до­твор­ная. К ней по­шли па­лом­ни­ки, да и са­ми мо­на­хи за­бы­ли, что та­кое бо­лез­ни.

По­сле при­хо­да к вла­сти боль­ше­ви­ков мо­на­стырь от­да­ли под пти­це­фаб­ри­ку. Пе­ще­ры взо­рва­ли. От двух ки­ло­мет­ров под­зе­ме­лья оста­лись толь­ко 600 мет­ров. Ико­ну же от­нес­ли в кра­е­вед­че­ский му­зей, где об­раз ста­ли ис­поль­зо­вать в ка­че­стве сто­ла и под­став­ки для цве­точ­ных горш­ков. Через неко­то­рое вре­мя ико­на ока­за­лась в под­соб­ке му­зея, где и жда­ла сво­е­го ча­са. А точ­нее – 1994 го­да.

Имен­но то­гда слу­жи­те­ли вновь со­здан­но­го мо­на­сты­ря, ко­то­рый к то­му вре­ме­ни стал жен­ским, об­на­ру­жи­ли в до­ку­мен­тах упо­ми­на­ние о Труб­чев­ской иконе Бо­жьей Ма­те­ри. В му­зей­ной же опи­си му­зей­ных цен­но­стей в 1975 го­ду на­про­тив стро­ки «Труб­чев­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри» сто­я­ла над­пись: «уте­ря­на». Но ста­ра­ни­я­ми мест­но­го кра­е­ве­да и жур­на­ли­ста, в то вре­мя ре­дак­то­ра га­зе­ты «На­ров­чат­ские но­во­сти», Вла­ди­ми­ра Афа­на­сье­ви­ча По­ля­ко­ва эта ико­на бы­ла най­де­на в за­пас­ни­ках му­зея. Её от­ко­па­ла под гру­дой рух­ля­ди ди­рек­тор му­зея Мар­га­ри­та Афи­но­ге­но­ва.

На иконе бы­ли вид­ны лишь гла­за Спа­си­те­ля и лик Бо­го­ро­ди­цы. Осталь­ное бы­ло по­кры­то тём­но-зе­ле­ной пле­се­нью. По­сле та­ко­го «хра­не­ния» ико­ну при­шлось от­во­зить на ре­став­ра­цию в Тро­и­це-Сер­ги­е­ву Лав­ру. Но от это­го свя­той об­раз не по­те­рял сво­ей чу­до­твор­ной си­лы. Из­ве­стен слу­чай, ко­гда в оби­тель из Са­ран­ска при­е­ха­ла боль­ная ту­бер­ку­лё­зом жен­щи­на. Она мо­ли­лась пе­ред Труб­чев­ской ико­ной Бо­жи­ей Ма­те­ри и, уез­жая до­мой, взя­ла с со­бой мас­ло от лам­пад­ки пе­ред чу­до­твор­ной ико­ной. До­ма она с мо­лит­вой ма­за­ла се­бя этим мас­ли­цем и вско­ре по­лу­чи­ла пол­ное ис­це­ле­ние. Через ме­сяц она вновь при­е­ха­ла в На­ров­чат­ский мо­на­стырь, чтобы воз­дать хва­лу свя­той иконе.

Трубчевская икона Божией матери

Трубчевская икона Божией матери

Трубчевская икона Божией матери

Молитва

О, Пречи́стая Госпоже́, ми́ра Засту́пнице, Ма́терь Всепе́тая! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия со стра́хом лю́ди Твоя́, ве́рою и любо́вию припа́дающих пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю. Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбми́ обурева́емии, взира́юще на о́браз Твой честны́й, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, смире́нныя моле́ния из глубины́ ве́рующих серде́ц прино́сим Тебе́, Влады́чице. Мо́лим Тя усе́рдно: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́, бу́ди Покрови́тельнице и Хода́таице за нас, гре́шных, пред Бо́гом и гнев Его́ пра́ведный за беззако́ния на́ша дви́жимый на ны, ско́ро умягчи́ и отврати́. Я́коже не́когда поми́ловала еси́ прибега́вших к покро́ву Твоему́ люде́й земли́ Ска́новей и изба́вила их от смертоно́сныя я́звы, и неизрече́нным Твои́м смотре́нием сохрани́ла еси́ уде́л Свой Трубче́вский. Та́ко и нас всех, с ве́рою моля́щихся Тебе́, изба́ви от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от собла́знов ми́ра и искуше́ний, скорбе́й и бед, от смертоно́сныя я́звы и от внеза́пныя и напра́сныя сме́рти. Вразуми́ и научи́ ходи́ти без поро́ка по пути́ земна́го сего́ жития́, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух кро́тости, смире́ния, терпе́ния, непамятозло́бия, умягчи́ зла́я сердца́ на́ша, низпосли́ ре́вность о душа́х на́ших и о спасе́нии бли́жних. Да́руй всем нам, моля́щимся Тебе́, христиа́нскую кончи́ну жития́ на́шего и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́ще Христо́вем. Вруча́ем бо живо́т свой Твоему́ покро́ву и промышле́нию, да ре́вностно всегда́ пое́м Тебе́ со все́ми святы́ми: ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, ра́дуйся, Препросла́вленная во ве́ки. Ами́нь.

(http://ikona-i-molitva.info/trubchevskaya-ikona-bozhej-mater...)

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим Образ Твой Святый, имже точиши исцеления, всем с верою притекающим.

Трубчевская икона Божией матери

Плейкаст «икона Божией Матери «ТРУБЧЕВСКАЯ»»

http://www.playcast.ru/view/3543981/9cd44489dd41d965c16ea64e...

Трубчевская икона Божией матери

Трубчевская икона Божией матери

Трубчевская икона Божией матери


Источник →

Опубликовал , 15.10.2017 в 18:12
Статистика 1
Показы: 1 Охват: 0 Прочтений: 0

Комментарии

Показать предыдущие комментарии (показано %s из %s)
Показать новые комментарии
Читать

Поиск по блогу

Люди

17 пользователям нравится сайт vladimir7.mirtesen.ru

Последние комментарии

Валерий Чкалов
hilka бу
Лучше не определить то , чем занят весь мир. Мудрый человек.
hilka бу «МЫ ЗАХВАЧЕНЫ ЧЕПУХОЙ И БЕЗУМИЕМ»
hilka бу
Владимир Волошин
И мне он нравится!
Владимир Волошин Доклад митрополита Илариона на Всемирном Совете Церквей "взорвал” зал.
hilka бу