Христиане

19 подписчиков

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы МарииВведение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы МарииВведение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы МарииВведение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы МарииВведение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Празднование: 4 декабря

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Введение во храм Пресвятой Богородицы

[Греч. Eisodos tes Hyperagias Teotokou en to; лат. Praesentatio S. Mariae in templo]. Вве­де­ние во храм Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы – один из ве­ли­ких цер­ков­ных празд­ни­ков, по­свя­щен­ный со­бы­тию при­ве­де­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы Ее ро­ди­те­ля­ми в Иеру­са­лим­ский храм для по­свя­ще­ния Бо­гу.

Со­бы­тие Вве­де­ния не упо­ми­на­ет­ся в ка­но­ни­че­ских Еван­ге­ли­ях и из­вест­но из бо­лее позд­них апо­кри­фи­че­ских тек­стов (греч. «Про­то­е­ван­ге­лия Иа­ко­ва» (гл. 7:2-3) (2-я пол. II в.), лат. Еван­ге­лия Псев­до-Мат­фея (IX в.)), ко­то­рые от­ра­жа­ют уст­ное пре­да­ние, но до­пол­не­ны по­дроб­но­стя­ми из биб­лей­ских книг, име­ю­щих про­об­ра­зо­ва­тель­ное зна­че­ние (1Пар.15 и Пс.44), а так­же из еван­гель­ской ис­то­рии Сре­те­ния (Лк.2:22-38).

Со­глас­но упо­мя­ну­тым ис­точ­ни­кам, ро­ди­те­ли Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы Иоаким и Ан­на, ко­гда их Дочь до­стиг­ла 3-лет­не­го воз­рас­та, ре­ши­ли ис­пол­нить дан­ный ими ра­нее обет, по­свя­тить Ее Бо­гу, и на­пра­ви­лись в Иеру­са­лим­ский храм. Око­ло вхо­да во храм сто­я­ли при­зван­ные Иоаки­мом юные де­вы с за­жжен­ны­ми све­тиль­ни­ка­ми, для то­го чтобы юная Ма­рия воз­лю­би­ла храм всем серд­цем. Пре­свя­тая Де­ва, несмот­ря на Свой воз­раст, лег­ко пре­одо­ле­ла кру­тые сту­пе­ни хра­ма и бы­ла встре­че­на и бла­го­слов­ле­на пер­во­свя­щен­ни­ком, по пре­да­нию – За­ха­ри­ей, от­цом Иоан­на Кре­сти­те­ля. По осо­бо­му от­кро­ве­нию Она как оду­шев­лен­ный ки­вот Бо­жий (ср.: 1Пар.15) бы­ла вве­де­на во Свя­тая Свя­тых, ку­да имел пра­во вхо­дить толь­ко пер­во­свя­щен­ник од­на­жды в год (см.: Исх.30:10; Евр.9:7) – этим бы­ла яв­ле­на Ее осо­бая роль в судь­бе че­ло­ве­че­ства. Со­бы­тие Вве­де­ния ста­ло на­ча­лом но­во­го эта­па в жиз­ни Пре­не­по­роч­ной Де­вы – пре­бы­ва­ние при Иеру­са­лим­ском хра­ме, про­дол­жав­ше­е­ся до тех пор, по­ка Ей не ис­пол­ни­лось 12 лет. Жи­вя при хра­ме, Ма­рия по­свя­ща­ла Се­бя мо­лит­ве, изу­че­нию Свя­щен­но­го Пи­са­ния и ру­ко­де­лию. По про­ше­ствии вре­ме­ни Она, ре­шив­шая со­хра­нять дев­ство и уне­ве­стить­ся Бо­гу, бы­ла, дабы не на­ру­шать оте­че­ских пре­да­ний, по­ру­че­на за­бо­там Иоси­фа Об­руч­ни­ка.

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Молитвы

Тропарь, глас 4

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние, и челове́ков спасе́ния пропове́дание, в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется, и Христа́ всем предвозвеща́ет. Той и мы велегла́сно возопии́м: ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Кондак, глас 4

Пречи́стый храм Спа́сов, многоце́нный черто́г и Де́ва, свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия, днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи, Я́же в Ду́се Боже́ственном, Ю́же воспева́ют А́нгели Бо́жии: Сия́ есть селе́ние Небе́сное.

Мо­ли́т­ва в пра́здник Введе́ния во храм Пре­свя­той Бо­го­ро́­ди­цы

К кому́ возопию́, Вла­ды́­чи­це, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Те­бе́, Ца­ри́­це Не­бе́с­ная? Кто плач мой услы́­шит и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́жда хри­сти­а́н и При­бе́­жи­ще нам, гре́ш­ным? Кто па́­че Те­бе́ в несча́стиях защити́т? Услы́­ши стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Вла­ды́­чи­це и Ма́­ти Бо́­га мо­его́! Не пре́­зри и́щущаго Твоея́ по́­мо­щи и не от­ри́­ни ме­не́ гре́ш­на­го, Ца­ри́­це Не­бе́с­ная! Нау­чи́ ме­не́ исполня́ти во́лю Сы́­на Тво­его́ и да́­руй же­ла́­ние всег­да́ сле́довати Его́ свя­ты́м за́поведям. За мой ро́пот в бо­ле́з­нех, труда́х и несча́стиях не от­сту­пи́ от ме­не́, но пребу́ди Ма́терию и Покрови́тельницею ме­не́ малоду́шнаго. Ца­ри́­це моя́ Преблага́я, За­сту́п­ни­це Усе́рд­ная! Тво­и́м хо­да́­тай­ством прегреше́ния моя́ по­кры́й, от ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых вра­го́в защити́, серд­ца́ вражду́ющих про́тив ме­не́ смягчи́ и Хри­сто́­вою лю­бо́­вию со­гре́й их. Мне же немощно́му да́­руй Твою́ всеси́льную по́­мощь победи́та моя́ гре­хо́в­ныя привы́чки, дабы́, очище́нный покая́нием и после́дующею доброде́тельною жи́знию, в обще́нии со Свя­тою Це́рковию прове́л остальны́я дни зем­на́­го стра́нствия. Предста́ни мне, На­де́ж­до всех хри­сти­а́н, в час кон­чи́­ны моея́ и подкрепи́ мою́ ве́­ру в сме́ртный тя́жкий час. Вознеси́ за ме­не́, многопрегреша́ющаго в жи́з­ни сей, Твоя́ всеси́льныя мо­ли́т­вы по от­ше́ст­вии мое́м, да оправда́ет ме­не́ Гос­по́дь и соде́лает прича́стником Его́ безконе́чных ра́достей. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чтим е́же в хра́м Госпо́день вхожде́ние Твое́.

Задостойник
(поется или читается вместо «Достойно есть» до 8 декабря)

Яко одушевленному Божию кивоту, да никакоже коснется рука скверных, устне же верных Богородице немолчно, глас Ангела воспевающе, с радостию да вопиют: истинно вышши всех еси, Дево Чистая.

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Плейкаст «Введение (Вход) во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии»

http://www.playcast.ru/view/8984221/ba36496f62200c22b4337e7d...

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Источники: 1) https://azbyka.ru/days/p-prazdnik-vvedenija-vo-hram-presvjatoj-bogorodicy;

2) https://azbyka.ru/days/prazdnik-vvedenie-vhod-vo-hram-presvj...

Введение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы МарииВведение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы МарииВведение (Вход) во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх